Wikidata through the Eyes of DBpedia Academic Article uri icon

authors

  • Ismayilov, Ali
  • Kontokostas, Dimitris
  • Auer, Sören
  • Lehmann, Jens
  • Hellmann, Sebastian

publication date

  • 2015

volume

  • abs/1507.04180